Seznam článků

Co je Vintest?

Technologie VINTEST, poskytující klientům 100% garanci, je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky, která umožňuje komplexní prověření původnosti identifikátorů vozidla. Technologie VINTEST je ucelený, přesně daný metodický postup, kterým lze za 1-3 hodiny jednoznačně prohlásit, zda vozidlo má, nebo nemá, původní identifikátory. Technologie VINTEST rovněž přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie.

Kompletní fyzická prověrka původnosti identifikátorů představuje vizuální kontrolu na minimálně 30 místech vozidla, měření tloušťky laku, pořízení digitálních fotografií, dále pak zkoumání svarů na vozidle, ale i měření mechanického napětí materiálů pomocí speciální technologie s využitím Barkhausenova šumu, a je zakončena centrální archivací získaných dat o vozidle, včetně fotodokumentace pořízené pomocí speciální mikrokamery a digitálního fotoaparátu.

Cíle technologie VINTEST:

 • zjištění a potvrzení původnosti (originality) údajů výrobce, včetně kontroly viditelných i skrytých identifikačních znaků vozidla
 • ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna, nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla
 • kontrola, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu („technický průkaz“, původní „zahraniční technický průkaz“) odpovídají údajům na vozidle
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých kategorií) hodnocení identifikátorů
 • zdokumentování stavu vozidla pomocí digitální fotografie v předepsaných sadách a klasifikace stop poškození na vozidle – v případě, že je v rámci kontroly vozidla prováděn i tento bod, nazývá se pak služba VINTEST PLUS

Komu je určena technologie VINTEST – prověřování původnosti identifikátorů vozidla?

 • kupujícímu, protože zakoupit automobil s pozměněnými identifikátory, byť v dobré víře, je vysoce riskantní investice
 • prodávajícímu, protože pouze automobil vybavený OSVĚDČENÍM o původnosti identifikátorů, a tím i garancí, bude možno prodat bez problémů a finančních ztrát
 • pojišťovnám a leasingovým společnostem, které díky VINTESTU minimalizují své ztráty plynoucí z pojišťovacích a leasingových podvodů

Výsledky prověření původnosti identifikátorů vozidla pomocí technologie VINTEST

Na závěr každé kontroly technologií VINTEST je na základě provedených měření a vyhodnocení analýzy stavu všech identifikátorů vozidla vystaveno objednateli Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST. V Osvědčení jsou zadokumentována jak data klienta, data vozidla, tak i stanovení závěrečné kategorie (z pěti různých kategorií) hodnocení identifikátorů a pokud se kontrola provádí v rozsahu VINTEST PLUS i klasifikace stop poškození vozidla. Osvědčení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, první obdrží objednatel, druhý je uložen v centrálním archivu Cebia, spol. s r.o.


Statisktiky

Nejmarkantnějším dokladem o účinnosti technologie VINTEST je statistika. Dosavadní výsledky ukazují, že až 28 vozidel ze 100, vykazuje známky pozměnění identifikátorů, případně falšování dokladů, ale i další správní a registrační nedostatky. Cebia, spol. s r.o. na základě výsledků provedených kontrol za posledních 16 měsíců prokázala, že se v ČR na silnicích pohybuje minimálně 500.000 odcizených vozidel.


100% Garance

Cebia, spol. s r.o. poskytuje každému vlastníku vozidla, které projde v České republice kontrolou původnosti identifikátorů v některém z APC s využitím technologie VINTEST, a splňujícím „Kategorii A“, proti vystavenému Osvědčení, 100% garanci výsledku provedené kontroly. V případě, že by přesto policie v budoucnu takovéto vozidlo zajistila a nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, potom Cebia, spol, s r.o. uhradí vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.


Důležitá upozornění

 • Provádění "Prověřování původnosti identifikátorů vozidel technologií VINTEST" se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami pro provádění prověřování původnosti identifikátorů vozidel technologií VINTEST".
 • Provádění "Prověřování původu vozidel v Systému OCIS" se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami pro provádění prověrek".
 • Cebia, spol. s r.o., doporučuje provádět prověřování původnosti identifikátorů vozidel technologií VINTEST při každé změně majitele.
 • V případě, že bude klientovi při prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST vystaveno osvědčení kategorie "C" a do 30 dnů od vydání tohoto osvědčení předloží klient opravené doklady k vozidlu (technický průkaz), lze dodatečně vystavit osvědčení kategorie "A" za podmínky opětovného provedení kompletního prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST Autorizovaným Pracovištěm Cebia. V tomto případě má klient nárok na poskytnutí slevy ve výši 50% z ceny uvedené v části 1. tohoto ceníku.
Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz